0485 – 339090 info@stichtingactief.nl

Vacatures

Gemotiveerde mensen kans geven op de arbeidsmarkt

Stichting Actief

Stichting Actief creëert werkervaringsplaatsen voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
We werken nauw samen met uiteenlopende partijen en ondernemers in het Land van Cuijk om deze mensen de kans te bieden door te stromen naar regulier werk.
Dit doen we als kringloopbedrijf met kringloopwinkels in Boxmeer en Cuijk.
Met werkgelegenheidsprojecten en sociale activering zijn wij actief in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Gennep en Bergen.

Wie zoeken wij:

Wij komen graag in contact met kandidaten die als toezichthouder en sparring partner van de directeur betrokken willen zijn bij Stichting Actief. Aanvullend op de huidige samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar kandidaten met deskundigheid op het gebied van financiën, het politieke domein en HRM/ juridische zaken.

 

Meer informatie:

Voor een uitgebreid functieprofiel en informatie over de Stichting Actief verwijzen wij u naar onze website: https://www.actiefwerkprojecten.nl.
Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer Maarten Moonen. Dit kan via e-mail: maartenmoonen@xs4all.nl of telefonisch: 06-23570161.

Solliciteren:

U kunt uw sollicitatie richten aan de heer Maarten Moonen, voorzitter.

Gezocht, 3 leden bestuur Stichting Actief land van Cuijk

Portefeuilles:

Financiën
Juridische zaken/ HRM
Politiek domein

Onze doelstelling

Re-integratie op de arbeidsmarkt

Stichting Actief creëert werkervaringsplaatsen voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. We werken nauw samen met uiteenlopende partijen en ondernemers in het Land van Cuijk om deze mensen de kans te bieden door te stromen naar regulier werk.

Kringloopbedrijf: recycling én werkgelegenheid

Om deze werkgelegenheid te creëren én om afvalstromen zo veel mogelijk te beperken zamelt het kringloopbedrijf van Stichting Actief gebruikte artikelen in. Dit doen we in opdracht van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk. De werkzaamheden van onze gemotiveerde medewerkers bestaan uit het ophalen van herbruikbare goederen bij particulieren en bedrijven, en het sorteren, schoonmaken, repareren en verkopen van deze spullen. Ook voeren zij onbruikbare producten of onderdelen af naar milieustraten. Een speciale dienst van Stichting Actief is het ophalen van koel- en vrieskasten en het uitzetten van kliko’s en andere inzamelmiddelen.

Waar wij actief zijn

Momenteel hebben wij locaties in Boxmeer en Cuijk. Met werkgelegenheidsprojecten en sociale activering zijn wij actief in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Gennep en Bergen. Hier zamelen we ook herbruikbare goederen in. In overleg halen we ook spullen op in andere plaatsen in Noordoost-Brabant en Limburg.

Algemene profieleisen bestuur

Het bestuur houdt toezicht op het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling van Stichting Actief. De Governancecode Sociaal Werk uit 2016 is van toepassing. Als besturingsmodel hanteert de stichting het model van toezichthoudend bestuur. Het bestuur geeft leiding aan een eenhoofdige directie.

De directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting en de door het bestuur aan haar gedelegeerde taken. Daaronder valt bijvoorbeeld de werkgeversrol richting de werknemers. Ook bereidt de directie bestuursbesluiten voor en voert deze uit nadat het bestuur deze vastgesteld heeft. De bevoegdheden van de directie zijn in de statuten en reglementen vastgelegd. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken door de directie.

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is bestuurdersaansprakelijk, (eind)verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving.

Het bestuur heeft ook een adviserende rol. Dat betekent dat het bestuur de directie met raad ter zijde staat.

Het bestuur functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van het bestuur goed kunnen uitoefenen. De profielschets valt uiteen in eisen die aan alle bestuursleden gesteld kunnen worden en aan eisen die aan een of meer leden gesteld kunnen worden. Bij voorkeur is het bestuur evenwichtig samengesteld uit mannen en vrouwen.

Het bestuur vergaderd 6 x per jaar in aanwezigheid van de bestuurder en 1 x per jaar evalueert het bestuur haar eigen functioneren. Bestuursleden worden in wisselende samenstelling enkele keren per jaar gevraagd bijeenkomsten met personeel en stakeholders bij te wonen. We gaan er van uit dat kandidaten hiervoor voldoende tijd vrij kunnen maken.

Algemene eisen

 • beschikken over een minimaal HBO werk- en/of denkniveau;
 • beschikken over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen;
 • kennis van het functioneren van een professionele organisatie (bij voorkeur bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder);
 • op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details);
 • inzicht hebben in de welzijns- en de dienstverleningssector en ontwikkelingen hier binnen;
 • affiniteit hebben met en betrokkenheid bij de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het beperken van afvalstromen;
 • de doelstelling van Stichting Actief kunnen onderschrijven;
 • tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken;

Daarnaast zal het bestuur als team over de kennis en kunde moeten beschikken om de taken daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Hierbij kan aan de volgende taken worden gedacht:

 • als klankbord en adviseur voor de directie optreden;
 • het benoemen van de accountant;
 • het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen;
 • het goedkeuren van strategische samenwerking;
 • in staat zijn als werkgever van de directie op te treden;

Voor nieuwe toezichthouders geldt in het algemeen dat zij in staat zijn toezicht te houden op een kleine organisatie die na een moeilijke fase weer in opbouw is. Dat zij zich bewust zijn – en er niet voor weglopen- van de daarmede verbonden risico’s.

Specifieke eisen

Als laatste element in de profielschets zijn er de specifieke eisen die aan een lid van bestuur kunnen worden gesteld. Deze zijn mede afhankelijk van de samenstelling van het bestuur en van de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt. In de loop van de tijd kan de behoefte aan deze expertise veranderen. In de huidige situatie dienen de volgende kennisgebieden (en hiermee samenhangende netwerken) in het bestuur vertegenwoordigd te zijn:

 • financieringsvraagstukken (financieel-economische zaken);
 • algemene kennis van bedrijfsvoering binnen welzijnsorganisaties;
 • HRM/ juridische vraagstukken (arbeidsrecht, kleine ondernemingen en sociale werkvoorzieningen);
 • kennis over en ervaring met het gemeentelijk, politiek bestuurlijke domein;

Lid bestuur met het profiel financiën

 • financieel deskundig door opleiding en ervaring (minimaal HBO niveau), gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting;
 • inhoudelijk bekend zijn dan wel willen worden, met de financiering van de welzijnsorganisaties en kringloopbedrijven;
 • leest financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor langere termijn; kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de doelstellingen van Stichting Actief;
 • kennis van de vastgoedfinanciering;

Lid bestuur met het profiel HRM/ juridisch

 • in het bezit is van relevante werkervaring op het gebied van HRM en/of juridische zaken;
 • affiniteit heeft met subsidie vraagstukken en de daaraan verbonden regels van personeelsvoorziening;
 • hij/zij adviseert binnen de directie bij HRM-vraagstukken;
 • heeft, dan wel verwerft kennis van de CAO-Welzijn en kan deze interpreteren;

Lid bestuur met het profiel politiek domein

 • kennis van processen rondom politieke besluitvorming en hoe deze te beïnvloeden;
 • Is in staat om politieke vraagstukken en ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen voor Stichting Actief;
 • Beschikt over een goed netwerk binnen de politiek;

Solliciteren

Word u enthousiast om een bijdrage te leveren aan de mooie maatschappelijke doelstelling van Stichting Actief dan nodigen wij u uit te solliciteren door een e-mail te sturen met daarin CV en motivatiebrief aan maartenmoonen@xs4all.nl

Aanvullende informatie

Het betreft hier een onbezoldigde functie met een zittingstermijn van maximaal 2 x 4 jaar.

Voor meer informatie over Stichting Actief verwijzen wij u naar www.actiefwerkprojecten.nl

Heeft u nog vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Openingstijden winkel en inname goederen

Boxmeer

Winkel :  Gesloten                  

 

 

Inname goederen :

Maandag t/m Woensdag geopend van 10:00 tot 15:00

Openingstijden winkel en inname goederen

Cuijk 

  

Winkel en inname goederen gesloten

 

Openingstijden Boxmeer

Maandag11:00 - 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag9:30 - 17:00 uur
Zaterdag10:00 - 16:00 uur

Contact

Kringloopwinkel Boxmeer

Valendries 24
5831 DV Boxmeer

Kringloopwinkel Cuijk 

De Lange Beijerd 1
5431 NR Cuijk

E-mail: info@stichtingactief.nl
Tel: 0485 -33 90 90
Tijdelijk telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur